Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

Güncel Mevzuat Takip...Hizmetlerimiz

 

ÖNERÇÖZ ÖNERİR VE ÇÖZÜMLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. nin sunduğu Hizmetler

 

TAM TASDİK HİZMETLERİ

· Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi

· Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi

· Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü

· Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi

· Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

· Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması

 

KDV İADESİ HİZMETLERİ

· Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır.

· Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları düzenlenmektedir.

 

DİĞER TASDİK HİZMETLERİ

· ÖTV Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu

· ÖTV Kanunu Kapsamında Hazırlanan Diğer Tasdik Raporları

· Sermayenin ödendiğinin tespiti

· Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespit

· Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti

· Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu 

· Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri

· Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri

· 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler

  

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

· Mali Müşavirlik hizmetlerinin verilmesi,

· Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,

· Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini

· Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,

 

DENETİM VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

· Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

 

REVİZYON HİZMETLERİ

· Yönetici ortağımızın maliye kökenli olması dolayısıyla kurumların yasal kayıtlarının vergi incelemesi mantığı ile detaylı bir incelenmesi ve bu inceleme sonucunda hatalar ve potansiyel vergi risklerinin raporlanmasını ifade etmektedir.

· Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması

 

DİĞER VERGİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

· Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları düzenlenmektedir.

· Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi

· İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi

· Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi

 

İÇ DENETİM HİZMETLERİMİZ

· Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenmesi, eksikliklerinin tespiti ve revize edilmesi

· İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetimlerin yapılarak tespit ve önerileri kapsayan raporlamaların yönetime sunulması

· İç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi

 

SİRKÜLER HİZMETİ

· Mali Mevzuatta ve uygulamada oluşan değişiklikler konusunda müşterilerini bilgilendirmek amacıyla Danışmanlık hizmetinin bir parçası olarak müşterilerimize ücretsiz olarak sunulmaktadır.

  

UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMALARDA SÜREÇ YÖNETİMİ

· Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca, mükellefler vergi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. Yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda savunulması ve temsili ile uzlaşma surecinin olumlu şekilde sonuçlandırılması konularında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

 

ŞİRKET KURULUŞLARI VE BİRLEŞMELERİ

· 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülen şirket devir, birleşme, hisse değişimleri ve bölünmeleri ile ilgili işlemleri kapsar. Bu çerçevede, şirketlerin mali tablolarının hazırlanması, esas sözleşmelerin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve yürütülmesi konularında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

 

VERGİ YARGISI HİZMETLERİ

· Vergi davaları, konusunda kendisini kanıtlamış uzmanlarımız aracılığı ile ele alınmakta ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda karşılanmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler;

· Vergilendirme sürecinden kaynaklanan sorunların çözümü,

· İlgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması ve uzlaşma işlemlerinin takibi,

· Sorunların idari aşamada çözülememesi halinde dava açılması ve sürecin takibi,

· Dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.